bash 쉘 while문 질문입니다

조회수 33회

자꾸 done 부분에서 에러가 나요 while문 2개 done 2개 제대로 있는데 뭐가 문제인지 코드도 길어서 한번에 보이지도 않는데 그와중에 vmware로 작업해서 창도 작고 열받아 죽겠습니다

selectsignin() {

  while :
  do
    read -s -N1 input
    if [ "$input" = "" ]
    then
    read -s -n 1 input
    if [ "$input" = "[" ]
    then
    read -s -n 1 input 
    if [ "$input" = "B" ] && [ $statesn == 1 ]
      then
      pw
    elif [ "$input" = "C" ] && [ $statesn == 1 ]
      then
      dc
    elif [ "$input" = "A" ] && [ $statesn == 2 ]
      then
      id
    elif [ "$input" = "B" ] && [ $statesn == 2 ]
      then
      sn
    elif [ "$input" = "B" ] && [ $statesn == 3 ]
      then
      ex
    elif [ "$input" = "D" ] && [ $statesn == 3 ]
      then
      id
    elif [ "$input" = "A" ] && [ $statesn == 4 ]
      then
      pw
    elif [ "$input" = "C" ] && [ $statesn == 4 ]
      then
      ex
    elif [ "$input" = "A" ] && [ $statesn == 5 ]
      then
      dc
    elif [ "$input" = "D" ] && [ $statesn == 5 ]
      then
      sn
    fi
    fi
    elif [ "$input" = "$enter" ] && [ $statesn == "5" ]
      then
      exit
    elif [ "$input" = "$enter" ] && [ $statesn == "1" ]
    then 
      echo -e "\033[6A"
      echo -n "   "
      echo -n "        " 
      echo -n "  "
      echo " Duplicate check " 
      echo ""
      echo -n "   "
      echo -n "        " 
      echo ""
      echo ""
      echo -n "     "
      echo -n " SIGN IN " 
      echo -n "  "
      echo -n " EXIT "
      echo ""
    if [ ! -e "userid1.txt" ]#7
      then
      touch userid1.txt
      echo -e "\033[6A"
      echo -n "   "
      echo -n 
      echo -n "  "
      read userid
      echo -n 
      echo -n -e "\033[0B"
      echo -n "   "
      echo -n 
      echo -n "  "
      read userpw
      echo -e -n "\033[1B"
      echo -n "     "
      echo -n " SIGN IN " 
      read -s -N1 input
    if [ "$input" = "$enter" ]#6
      then
      userid > userid1.txt
      userpw >> userid1.txt
      exit
    fi#6
    else
      touch userid2.txt
      echo -e "\033[6A"
      echo -n -e "\033[10C"
      echo -n 
      read userid
      echo -n 
      echo -e -n "\033[1A"
      echo -n -e "\033[26C"
      echo " Duplicate check " 
      read -s -N1 input
    if [ "$input" = "$enter" ]
      then
    while read line
    do
    if [ "$line" = "userid" ]
      then  
      echo -e -n "\033[6B"
      echo "sign in OK"
      exit
    else
      echo -e -n "\033[6B"
      echo "sign in X"
      exit
    fi
    done < userid1.txt
    elif [ "$input" = "" ]
      then
      read -s -n 1 input
      if [ "$input" = "[" ]#4
        then
        read -s -n 1 input
      if [ "$input" = "D" ]#3
        then
        echo ""
        echo -n "   "
        echo -n "        "
        echo -n -e "\033[11D"
        read userpw
        echo -n 
        echo -n -e "\033[1B"
        echo -n "     "
        echo " SIGN IN "
        read -s -N1 input
      if [ "$input" = "$enter" ]
        then
        touch userid2.txt
        userid > userid2.txt
        userpw >> userid2.txt
        exit
      fi
      fi
      fi
    fi
    fi
    fi 
  done
}

답변을 하려면 로그인이 필요합니다.

Hashcode는 개발자들을 위한 무료 QnA 사이트입니다. 계정을 생성하셔야만 답변을 작성하실 수 있습니다.

(ಠ_ಠ)
(ಠ‿ಠ)

ᕕ( ᐛ )ᕗ
로그인이 필요합니다

Hashcode는 개발자들을 위한 무료 QnA사이트 입니다. 계정을 생성하셔야만 글을 작성하실 수 있습니다.